algemene voorwaarden
voor een prettige samenwerking
Csm Mondha Media Greenscreen Video opnames 001 459d059cef

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Diensten”: de door Mondha Media aan Opdrachtgever te leveren c.q. geleverde diensten, waaronder maar niet uitsluitend op het gebied van videoproductie en videomarketing.
 2. “Mondha Media”: het bedrijf Mondha Media, gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17273441.
 3. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Mondha Media aangaat dan wel ten behoeve van wie door Mondha Media Diensten worden verricht.
 4. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Mondha Media en Opdrachtgever waarin de door Mondha Media ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten Diensten zijn vastgelegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mondha Media te leveren en geleverde Diensten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die Mondha Media inschakelt voor de uitvoering van Overeenkomsten.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en de inhoud van de algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
 5. Mondha Media is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf het tijdstip waarop deze in werking zijn getreden voor alle na die datum met Mondha Media gesloten Overeenkomsten.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van Mondha Media zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Diensten heeft verstrekt.
 2. De door Mondha Media opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mondha Media daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mondha Media schriftelijk anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mondha Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door Mondha Media is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt voor Opdrachtgever als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Opdrachtgever verstrekt Mondha Media tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Mondha Media voert de Diensten uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de Overeenkomst het voor Opdrachtgever beste resultaat te behalen. De Diensten worden door Mondha Media verder geleverd zonder enige garantie ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid of anderszins.
 5. Mondha Media behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, wanneer Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst.
 6. De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Mondha Media behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen. Onverminderd is Opdrachtgever verplicht aan de betalingsverplichting zoals omschreven in artikel 5 te voldoen en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 7. Mondha Media heeft het recht (delen van) de Diensten door derden te laten uitvoeren.
 8. Mondha Media dient op locatie van de opdrachtgever kosteloos over gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit te kunnen beschikken.
 9. Termijnen waarbinnen Mondha Media de Diensten zal afronden zijn niet fataal en uitsluitend indicatief. Mondha Media is niet in verzuim als een opgegeven termijn niet wordt gehaald.
 10. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van Diensten informatie en documentatie aan Mondha Media moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de Overeenkomst moet zijn uitgevoerd pas in op het moment dat Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.
 11. Opdrachtgever is verplicht de geleverde Diensten bij ontvangst op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen binnen een vervaltermijn van drie dagen schriftelijk te melden aan Mondha Media.

Artikel 5. Prijzen en Betaling

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Offertes van Mondha Media of prijsafspraken in Overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.
 3. Betaling door Opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Mondha Media aan te wijzen bankrekening.
 4. Mondha Media heeft het recht om een voorschot te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding voor de Overeenkomst en pas te starten met de Diensten nadat het voorschot is betaald.
 5. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en heeft Mondha Media recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Mondha Media het recht Diensten voor Opdrachtgever op te schorten totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever aan Mondha Media zijn betaald. Mondha Media heeft het recht tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 6. Alle kosten ter verkrijging van voldoening van de betaling buiten en binnen rechte komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is aan Mondha Media aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd ten hoogte van 15% van de waarde van de openstaande facturen, een en ander met een minimum van € 75,00.

Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen Mondha Media en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur die benodigd is voor het leveren van de Diensten zoals in de Overeenkomst omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen als Mondha Media een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt, nadat zij hiervoor in gebreke is gesteld en een redelijke termijn te heeft gekregen om alsnog na te komen. Mondha Media is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever op te zeggen.
 3. Iedere partij bij de Overeenkomst heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

Artikel 7. Annulering

 1. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever om welke reden dan ook voordat Mondha Media de Diensten volledig heeft geleverd, behoudt Mondha Media zich het recht voor nakoming te eisen.
 2. Als Mondha Media een annulering accepteert, is Opdrachtgever 50% van het geoffreerde bedrag aan Mondha Media verschuldigd. De betaling hiervan dient binnen veertien dagen na de acceptatie van de annulering van de Overeenkomst plaats te vinden.

Artikel 8. Auteursrechten

 1. Het auteursrecht op alle door Mondha Media geproduceerde producties en media blijft te allen tijde berusten bij Mondha Media. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mondha Media strekt, tenzij anders overeengekomen en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd, nooit tot overdracht van rechten met betrekking tot producten van de geest.
 2. Mondha Media geeft Opdrachtgever het recht om door hem gemaakte en aan Opdrachtgever verstrekte beeldmaterialen te gebruiken uitsluitend voor het doel waardoor deze door Mondha Media zijn gemaakt. Behoudens het bepaalde in de eerste zin geldt het volgende: alle door Mondha Media (eventueel) verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Mondha Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Mondha Media geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Als een overtreding inzake artikel 8 lid 1, lid 2 en of lid 3 door Mondha Media wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een direct opeisbare boete van € 1.000,00 in rekening worden gebracht en € 100,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Mondha Media zich het recht om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken en de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Mondha Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 6. De in het kader van de Overeenkomst (eventueel) door Mondha Media tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Mondha Media, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is gekomen.
 7. Mondha Media is gerechtigd om de voor Opdrachtgever geproduceerde films/video’s en andere beelden te gebruiken voor zijn portfolio en andere reclame van zijn onderneming.
 8. Mondha Media behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet, een verordening, een  gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Partijen zullen zich echter inspannen om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de betrokken partij van te voren in kennis stellen van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Mondha Media is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van Mondha Media mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.
 2. Mondha Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Mondha Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen maar niet uitsluitend begrepen vervolgschade en gederfde winst.
 3. Mondha Media is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.
 4. Als Mondha Media aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat voor de Diensten waarop de tekortkoming ziet, conform de Overeenkomst in rekening is dan wel wordt gebracht.
 5. De uitvoering van de Overeenkomst door Mondha Media geschiedt uitsluitend ten behoeve  van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte Diensten of de Overeenkomst geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Mondha Media voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Mondha Media wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Diensten worden ingeschakeld.
 7. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Mondha Media dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na afloop van de Overeenkomst worden ingediend, waarna het recht van de opdrachtgever om Mondha Media aansprakelijk te stellen vervalt.

Artikel 11. Overmacht

 1. Mondha Media is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen wanneer hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Mondha Media onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 2. In het bijzonder geldt als overmacht (voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1), oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere storingen bij Mondha Media of dat van zijn leveranciers.
 3. Als Mondha Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Mondha Media is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met Mondha Media gesloten Overeenkomst worden, als tussen Mondha Media en Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mondha Media is gevestigd, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domicilie keuze in de woonplaats van Opdrachtgever, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Mondha Media en eventuele uitzonderingen op grond van dwingend recht.